Os concellos a que se refire o número catro do punto segundo da da ORDE do 4 de novembro de 2020 pola que se establecen medidas de prevención específicas como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada do COVID-19 na Comunidade Autónoma de Galicia, terán que atender ás seguintes cuestións.

ESTABLECEMENTOS QUE PECHAN:

Así, adóptase a medida de peche temporal, durante o período a que se estenda a eficacia da medida, das seguintes actividades, que se enumeran a continuación.

 1. Espectáculos públicos:
  • Espectáculos taurinos.
  • Espectáculos circenses.
  • Espectáculos feirais e de exhibición.
  • Espectáculos pirotécnicos.
 2. Actividades recreativas:
  • Actividades culturais e sociais.
  • Actividades de ocio e entretemento.
  • Atraccións recreativas.
  • Actividades de restauración.
  • Actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.
 3. Aqueles establecementos abertos ao público:
  • Establecementos de espectáculos públicos.
   • Circos.
   • Prazas de touros.
   • Recintos feirais.
  • Establecementos de actividades recreativas.
   • Establecementos de xogo.
   • Casinos.
   • Salas de bingo.
   • Salóns de xogo.
   • Tendas de apostas.
  • Establecementos para actividades deportivas.
   • Pistas de patinaxe.
   • Piscinas recreativas de uso colectivo.
   • Establecementos para atraccións e xogos recreativos.
   • Parques de atraccións e temáticos.
   • Parques acuáticos.
   • Salóns recreativos.
   • Parques multiocio.
  • Establecementos para actividades culturais e sociais.
   • Salas de concertos.
  • Establecementos de restauración.
   • Restaurantes.
   • Salóns de banquetes.
   • Cafetarías.
   • Bares.
  • Establecementos para actividades zoolóxicas, botánicas e xeolóxicas.
  • Establecementos de ocio e entretemento.
   • Salas de festas.
   • Discotecas.
   • Pubs.
   • Cafés-espectáculo.
   • Furanchos.
   • Centros de lecer infantil.

ESTABLECEMENTOS QUE CONTINÚAN ABERTOS:

Quedan, por tanto, exceptuados destas limitacións as seguintes actividades e establecementos, que poderán continuar abertos:

 1. Espectáculos públicos:
  • Espectáculos cinematográficos.
  • Espectáculos teatrais e musicais.
  • Espectáculos deportivos.
 2. Actividades recreativas:
  • Actividades deportivas.
 3. Aqueles establecementos abertos ao público:
  1. Establecementos de ocio e entretenemento 
   • Cine.
   • Teatro.
   • Auditorios.
  2. Establecementos de espectáculos deportivos
   • Estadios deportivos.
   • Pabillóns deportivos.
   • Recintos deportivos.
   • Ximnasios.
   • Piscinas de competición.
  3. Establecementos culturais
   • Museos.
   • Bibliotecas.
   • Salas de conferencias.
   • Salas polivalentes.

Dito isto, os establecementos de restauración permanecerán pechados ao público e poderán prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio ou para a súa recollida no local e consumo a domicilio. A permanencia nestes establecementos deberá ser a estritamente necesaria. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios.

Os establecementos de restauración de centros sanitarios ou de traballo que limiten a súa actividade aos traballadores deles ou, no caso dos centros sanitarios tamén a acompañantes de doentes, poderán manter o servizo de cafetaría, bar e restaurante. Non poderán superar o 50% da súa capacidade. O consumo dentro do local poderá realizarse unicamente sentado na mesa, ou agrupacións de mesas, e deberase asegurar o mantemento da debida distancia de seguridade interpersoal entre clientes. A ocupación máxima será de seis persoas por mesa ou agrupación de mesas e deberán ser todas elas conviventes.

A maiores, o artigo 2.2 da ORDE indica que se mantén en toda a Comunidade Autónoma o peche das actividades de festas, verbenas e outros eventos populares, así como das atraccións de feiras.