O DECRETO 8/2021, do 26 de xaneiro, polo que se adoptan medidas no territorio da Comunidade Autónoma de Galicia para facer fronte á crise sanitaria, na condición de autoridade competente delegada no marco do disposto polo Real decreto 926/2020, do 25 de outubro, polo que se declara o estado de alarma para conter a propagación de infeccións causadas polo SARS-CoV-2, publicado esta pasada noite que entra en vigor no día de hoxe, introduce unha novidade no que se refire ás excepcións de reunións únicamente entre conviventes.

Novas restriccións en Galicia publicadas no DOG o 26 de xaneiro de 2021

Se ben o artigo 2.1 do Decreto establece que “a permanencia de grupos de persoas en espazos de uso público, tanto pechados como ao aire libre, e en espazos de uso privado quedará condicionada aos constituídos exclusivamente por persoas conviventes.

Polo tanto, permítense unicamente as reunións familiares, sociais e lúdicas, de carácter informal non regrado, das persoas que pertencen ao mesmo núcleo ou grupo de convivencia, con independencia de que se desenvolvan ao aire libre, e no ámbito público ou privado, en locais cerrados ou vehículos privados particulares”.

O artigo 2.2 matiza que “as limitacións establecidas no punto anterior exceptúanse nos seguintes supostos e situacións (entre outras): a reunión de persoas con vínculo matrimonial ou de parella cando estes vivan en domicilios diferentes», no punto 3 do precepto.

Desta disposición despréndese que as parellas que residan en domicilios diferentes, estean ou non vinculadas mediante matrimonio ou ben sexan ou non parella de feito, poderán reunirse a pesares da prohibición de non reunións agás conviventes, sen por isto levar aparellada unha sanción, xa que non se estaría cometendo infracción algunha.

Deste xeito, as persoas que compartan este vínculo afectivo, pero non unha vivenda, poderán reunirse en espazos públicos ou privados.

Esta excepción só é aplicable sempre e cando os beneficiados non salten os peches perimetrais de cada concello, vixentes na totalidade do territorio galego.

Queda por coñecer cómo a Xunta ou as autoridades competentes determinarán quén son parella e quén non á hora de aplicaren as sancións por saltar as restriccións.

 

 

Imaxe