A Sala de Goberno do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en sesión extraordinaria do día de hoxe, tomou coñecemento do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19. Neste contexto, a Sala recorda que nos atopamos ante unha grave crise sanitaria na que é preciso un esforzo solidario, no que o respeto e a garantía do dereito á saúde de todos e todas conxugue cos dereitos en xogo nos procesos que se seguen ante os xulgados e tribunais de Galicia, nas súas distintas ordes xurisdiccionais.

¿En qué consiste o estado de alarma?

¿Qué dispón o Real Decreto polo que se declara o estado de alarma?

Prazos procesuais e administrativos, e prescripción e caducidade no Real Decreto

Suspensión de prazos procesuais. Disposición Adicional Segunda.

1. Se suspenden términos y se suspenden e interrumpen los plazos previstos en las leyes procesales para todos los órdenes jurisdiccionales. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

 1. En el orden jurisdiccional penal la suspensión e interrupción no se aplicará a los procedimientos de habeas corpus, a las actuaciones encomendadas a los servicios de garda, a las actuaciones con detenido, a las órdenes de protección, a las actuaciones urgentes en materia de vigilancia penitenciaria y a cualquier medida cautelar en materia de violencia sobre la mujer o menores.

Asimismo, en fase de instrucción, el juez o tribunal competente podrá acordar la práctica de aquellas actuaciones que, por su carácter urgente, sean inaplazables.

 1. En relación con el resto de órdenes jurisdiccionales la interrupción a la que se refiere el apartado primero no será de aplicación a los siguientes supuestos:
 2. a) El procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona previsto en los artículos 114 y siguientes de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ni a la tramitación de las autorizaciones o ratificaciones judiciales previstas en el artículo 8.6 de la citada ley.
 3. b) Los procedimientos de conflicto colectivo y para la tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas regulados en la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
 4. c) La autorización judicial para el internamiento no voluntario por razón de trastorno psíquico prevista en el artículo 763 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
 5. d) La adopción de medidas o disposiciones de protección del menor previstas en el artículo 158 del Código Civil.
 6. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, el juez o tribunal podrá acordar la práctica de cualesquiera actuaciones judiciales que sean necesarias para evitar perjuicios irreparables en los derechos e intereses legítimos de las partes en el proceso”.

Suspensión de prazos administrativos. Disposición adicional terceira.

1. Se suspenden términos y se interrumpen los plazos para la tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público. El cómputo de los plazos se reanudará en el momento en que pierda vigencia el presente real decreto o, en su caso, las prórrogas del mismo.

 1. La suspensión de términos y la interrupción de plazos se aplicará a todo el sector público definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
 2. No obstante lo anterior, el órgano competente podrá acordar, mediante resolución motivada, las medidas de ordenación e instrucción estrictamente necesarias para evitar perjuicios graves en los derechos e intereses del interesado en el procedimiento y siempre que éste manifieste su conformidad, o cuando el interesado manifieste su conformidad con que no se suspenda el plazo.
 3. La presente disposición no afectará a los procedimientos y resoluciones a los que hace referencia el apartado primero, cuando estos vengan referidos a situaciones estrechamente vinculadas a los hechos justificativos del estado de alarma”.

Suspensión de prazos de prescripción e caducidade. Disposición adicional cuarta.

Los plazos de prescripción y caducidad de cualesquiera acciones y derechos quedarán suspendidos durante el plazo de vigencia del estado de alarma y, en su caso, de las prórrogas que se adoptaren”.

Actuar do TSXG

Para o desenvolvemento da función xurisdiccional, mentras que dure a situación á que o Real Decreto se refire, e sen perxuízo das medidas que o cambiante da situación impoña, procederase da seguinte maneira:

 1. Órganos colexiados: Abondará a presenza dun só maxistrado/a cada día e dos dispoñibles, sen presenza física, para a firma urxente de resolucións, na correspondente sala ou sección. Calquera deliberación e firma poderase facer de modo telemático. Os presidentes/as das Audiencias provinciais e os presidentes/as de Sala do Tribunal Superior de Xustiza encargaranse de confeccionar os turnos correspondentes. As súas resolucións serán inmediatamente executivas, quedando facultados/as para resolver calquera incidencia adicional, dando conta posteriormente á presidencia do TSXG e sen perxuízo dos recursos procedentes.
 2. Órganos unipersonales: Facúltase ós xuíces/xuízas Decanos/as para organizar os turnos correspondentes, un ó día por xurisdicción, para a atención de asuntos urxentes. Quenes formen parte de ditos turnos serán os únicos/as que poderán permanecer nas dependencias xudiciais. As decisións dos xuíces/xuízas Decanos/as serán inmediatamente executivas, quedando facultados/as para resolver calquera incidencia adicional, dando conta posteriormente á presidencia do TSXG e sen perxuízo dos recursos procedentes.

Ademáis,

 • Cada xulgado de garda resolverá das incidencias que lle correspondan, sen perxuízo dos asuntos urxentes que correspondan a outros xulgados e o indicado noutros apartados do presente acuerdo.
 • As declaracións de detidos poderánse efectuar por medios telemáticos, debendo facilitarse o contacto confidencial cos seus letrados, para garantía do dereito de defensa.
 • Os sinalamentos de causas con preso non se suspenderán, e faranse os que procedan en ditas causas. Sempre se tomarán as garantías sanitarias necesarias para salvagardar a saúde dos/das intervintes.
 • Autorízase a non realización de xuízos rápidos durante o servicio de garda, salvo asuntos urxentes.
 • O persoal encargado da vixilancia de edificios velará para que as presentacións apud acta se fagan escalonadas, evitando aglomeracións. Poderánse habilitar follas ó efecto, para remitir máis tarde ó xulgado competente.
 • Servizos Comúns:
  • Os SAV permanecerán pechados, salvo situacións urxentes relacionadas coa violencia contra a muller. Atenderánse consultas telefónicas e telemáticas.
  • As Oficinas de Rexistro y Reparto permanecerán pechadas, despachando asuntos telemáticos urxentes.
  • No Servizo de Notificacións e Embargos, suspéndense as salidas para notificacións, salvo nos casos urxentes.
 • Os xulgados de Vixilancia Penitenciaria adoptarán as súas resolucións nos termos da disposición Adicional Segunda do Real Decreto, sen incorporarse a turnos rotatorios.
 • As actuacións urxentes dos Xulgados de Menores faranse polo xulgado de garda.
 • Xulgados mixtos únicos: Realizaranse turnos semanais alternativos, quedando concedidas as prórrogas de xurisdicción correspondentes, e comezando polo citado en primeiro lugar, entre os seguintes xulgados:
  • Arzúa e Ordes;
  • Muros e Noia;
  • Negreira e Noia, de xeito que non cadre con Muros;
  • Ortigueira e Viveiro;
  • Becerreá e A Fonsagrada;
  • Sarria e Becerreá;
  • Chantada e Monforte de Lemos;
  • Bande e Celanova;
  • Ribadavia e O Carballiño;
  • Pobra de Trives e O Barco;
  • Xinzo de Limia e Verín.
 • Como garantía da saúde das persoas, non se realizarán xuntas de xuíces/xuízas presenciais.
 • Queda prohibido o acceso ás dependencias xudiciais de toda persoa que non deba acudir a elas en razón a trámite xudicial ou administrativo para o que fora citado, excepto a “Apostilla de La Haya”.

Descargar o acordo adoptado polo TSXG: ACUERDO DE LA SALA DE GOBIERNO DEL TSXG TRAS DECLARACIÓN ESTADO DE ALARMA.pdf.pdf

 

 

Imaxe