A Letrada da Xunta de Galicia, en representación da Consellería de Sanidade, solicita a ratificación xudicial da Orde de 2 de setembro de 2020, ó amparto do previsto no art. 8.6 da Ley 29/1998, de 13 de xullo reguladora da Xurisdición Contensioso-Administrativa, pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.

A Letrada acompañou á súa solicitude o informe de situación da COVID-19 na comarca de Santiago elaborado polo Subdirector Xeral de información de Saúde Pública, que describe que a taxa de incidencia na comarca está medrando, fundamentalmente a causa do aumento de casos no Concello de Santiago, no que concorren varios gromos.

Refire tamén que o grupo de idade que presenta a taxa de positividade máis elevada vai dende os 20 ós 24 anos. Así mesmo, fai constar que o número reproductivo instantáneo atópase por enriba do 1, co intervalo de confianza superior prácticamente superando o 1,5 que indicaría que o gromo non está controlado.

Engádese que nos últimos días xerouse un gromo vinculado ó multiusos «Fontes do Sar» con varios casos positivos, tanto entre traballadores coma clientes do centro. Sinálase tamén no citado informe que os indicadores que definen este gromo sitúano como potencialmente de alto risco, con múltiples cadeas de transmisión e cunha alta porcentaxe de probas PCR positivas entre os contactos estritos dos casos detectados, polo que recomenda establecer unha serie de restricións no concello de Santiago, tendo en conta a recomendación do Comité Clínico de actuar de xeito máis selectivo e con maior rapidez ante a aparición de casos nunha zona concreta acoutando o máximo posible e regulando determinadas actividades, xa non por áreas sanitarias ou comarcas, senon por Concellos, ciudades ou incluso parroquias.

O informa tamén avalía como a incidencia acumulada comeza a subir a partires do día 18 de agosto, e de xeito especial, dende o día 25. Sinala tamén que o número de PCR realizadas nos últimos 14 días é de 3.025, cunha porcentaxe de positividade do 7%.

En vista do citado informe que describe a evolución da situación epidemiolóxica, dítase a Orde de 2 de setembro de 2020 que recolle fundamentalmente as medidas recomendadas no dito informe, e interésase a ratificación das restricións ás que se refire o punto segundo pola súa incidencia en liberdades persoais e dereitos fundamentais, en particular, o dereito a reunión.

No punto segundo figuran as seguintes restricións:

Restricciones a las agrupaciones de personas para la protección de la salud ante la existencia de un riesgo de carácter transmisible

  1. A la vista de la evolución de la situación epidemiológica y con la finalidad de controlar la transmisión de la enfermedad, se adopta, en todo el ámbito territorial del ayuntamiento de Santiago de Compostela, de modo temporal, durante el período al cual se extienda la eficacia de las medidas previstas en la presente orden de acuerdo con su punto sexto, la medida de limitar los grupos para el desarrollo de cualquier actividad o evento de carácter familiar o social en la vía pública, espacios de uso público o espacios privados, a un máximo de diez personas, excepto en el caso de personas convivientes, en que no se aplicará esta limitación. Tampoco será aplicable esta limitación en el caso de actividades laborales, administrativas y parlamentarias, actividades en centros educativos, de formación y ocupacionales, siempre que se adopten las medidas previstas en los correspondientes protocolos de funcionamiento.
  1. El incumplimiento de la medida de prevención establecida en este punto podrá dar lugar a la imposición de las sanciones y a otras responsabilidades previstas en el ordenamiento jurídico.
  2. En particular, a efectos de la ejecución y control de esta medida de prevención, en el marco de la situación de emergencia sanitaria declarada por el Acuerdo del Consello de la Xunta de Galicia, de 13 de marzo de 2020, se solicitará la colaboración de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
  3. Para la ejecución de la medida prevista en este punto se buscará siempre con preferencia la colaboración voluntaria de las personas destinatarias con las autoridades sanitarias. No obstante, pese a que esta medida no se individualiza en personas determinadas dada su adopción con carácter general, teniendo en cuenta que en los casos de ausencia de colaboración voluntaria su ejecución puede requerir la adopción de actos de imposición coactiva que pueden suponer restricciones de derechos fundamentales, y para coadyuvar en su plena efectividad, se solicitará su ratificación judicial, de acuerdo con lo previsto en el número 6 del artículo 8 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa”.

O órgano xudicial que coñece do asunto entende que a autorización ou ratificación xudicial será precisa, exclusivamente, para aquelas medidas sanitarias que, como reseña o precepto legal, impliquen a privación ou restrición da liberdade ou doutro dereito fundamental e que debe indicar a autoridade sanitaria que solicita a intervención do órgano xurisdicional, solicitando a ratificación do punto dous da Orde, que acabamos de comentar, por ser o que restrinxe o dereito de reunión.

Constátase así a necesaria proporcionalidade nas medidas adoptadas, resultando axeitadas para conter os gromos. Están amparadas por normas de rango legal, e limitadas dende a publicación da Orde, nun principio a sete días naturais, suxeitas a avalización e revisión continua e, en todo caso, circunscritas ó ámbito xeográfico do concello de Santiago.

Atendendo á urxencia pola rápida progresión, o perigo para a poboación, e por non implicar un sacrificio excesivo por parte da mencionada poboación dada a grave situación sanitaria, enténdese que as medidas resultan imprescindibles, necesarias e adecuadas ó obxectivo pretendido de facer fronte á pandemia, ó estar comprometido o dereito á saúde e á integridade física da colectividade.

Por todo isto, ratifícanse as medidas acordadas pola Consellería de Sanidade adoptadas na Orde de 2 de setembro de 2020, pola que se establecen determinadas medidas de prevención como consecuencia da evolución da situación epidemiolóxica derivada da COVID-19 no concello de Santiago de Compostela.

Descargar o auto: Los juzgados ratifican las medidas preventivas en Santiago

 

 

Imagen